Kategórie

Ochrana osobných údajov

Náš e-shop www.miminodomino.sk je riadne registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ e-shopu www.miminodomino.sk preto prehlasuje, že všetky osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne čísla, e-mailová adresa a poštová, prípadne dodacia adresa) sú dôverné a budú použité iba pre internú potrebu eshopu. Za žiadnych okolností nebudú zverejnené alebo zneužité. Tieto osobné informácie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a sú zhromažďované len z obchodných a marketingových dôvodov.

Pri spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi sa e-shop www.miminodomino.sk zaväzuje riadiť znením Zákona č. 122/2014 O ochrane osobných údajov.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona č. 122/2014 O ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje a zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov. Týmto zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek, a to písomnou alebo telefonickou formou.

Osobné údaje "kupujúceho" sa zadávajú do systému e-shopu pri registrácii. Tie sa môžu prípadne ďalej dopĺňať vo fáze spracovania objednávky. Prístup registrovaným zákazníkom do e-shopu je chránený prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci". Preto Vás žiadame, vo vlastnom záujme nenechávajte toto heslo voľne prístupné iným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašich osobných údajov. Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ďakujeme, že ste si prečítali o Ochrane osobných údajov!