Kategórie

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Mimino DOMINO účinné od 11.11.2013

upravujú obchodné podmienky a obchodné vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim). Ďalej len „VOP“.

I. VOP

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.miminodomino.sk a  zároveň predávajúcim je spoločnosť:

DOPO stav SK s.r.o.

SNP 2509/22, 066 01  HUMENNÉ

IČO: 48 183 890, DIČ: 2120078455

Kupujúci  je každá  osoba, či  už  fyzická  alebo  právnická,  ktorá odoslala  vo  vlastnej autorizácii  elektronickú objednávku  prostredníctvom  internetovej  stránky www.miminodomino.sk s úmyslom kúpy tovaru, alebo svoju objednávku zadala emailom, písomne alebo telefonicky a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku, a to na základe prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Kupujúci – spotrebiteľ  je  fyzická alebo aj právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre  svoju osobnú potrebu, prípadne pre osobnú potrebu členov svojej domácnosti. Teda osoba, ktorá pri  uzatváraní a plnení zmluvy na  diaľku nekoná  v rámci svojej  obchodnej, alebo podnikateľskej činnosti a tovar  jej neslúži na  výkon podnikania, povolanie alebo zamestnania.

Elektronickou objednávkou sa  rozumie odoslaný elektronický  formulár, obsahujúci informácie  o kupujúcom, zoznam  objednaného tovaru z našej ponuky a cenu daného tovaru, ktorý je spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

II. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci si môže tovar objednať prostredníctvom internetového obchodu www.miminodomino.sk, písomnou objednávkou zaslanou na e-mailovú adresu obchod@miminodomino.sk resp. telefonicky na telefónnom čísle: +421 907 040 445.

Odoslanie objednávky  zaväzuje kupujúceho k tomu, že objednaný tovar  prevezme a  zaplatí zaň  dohodnutú cenu, platnú v  čase  objednania. Odoslanie objednávky predávajúcemu sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej záväznou súčasťou sú aj tieto Obchodné podmienky.

Predávajúci  bezodkladne  po  prijatí objednávky, túto správne a úplne vyplnenú  objednávku kupujúcemu potvrdí elektronickou  poštou na  e-mailovú adresu uvedenú v objednávke,  prípadne  telefonicky  na  kupujúcim  uvedené  telefónne  číslo. V  okamihu  potvrdenia objednávky,  resp. jej  akceptáciou, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné  zabezpečiť alebo  ho  nemožno  zabezpečiť  za  dohodnutú cenu,  predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. V tejto súvislosti ponúkne kupujúcemu alternatívny tovar, prípadne iné riešenie po dohode s kupujúcim alebo mu v plnej výške vráti uhradenú sumu a to najneskôr do 15 pracovných dní. Na zrušenie objednávky má predávajúci právo aj v prípade, že sa s kupujúcim nemôže skontaktovať.

Kupujúci  má právo  stornovať objednávku  bez poplatku, a  to  do 24 hodín  od vyplnenia  objednávky a  v prípade, že  produkty  neboli ešte  predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou.  Potvrdenie storna  objednávky oznámi predávajúci  kupujúcemu  telefonicky, prípadne e-mailom.

V prípade, že si kupujúci v procese objednávky zvolí ako spôsob platby - dobierku, je povinný za tovar riadne zaplatiť pri jeho prevzatí. V prípade, že tak neurobí a objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyradzuje právo na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s expedíciou objednávky vznikli. A to náklady na poštovné a balné, ako i dodatočné náklady, ktoré predávajúci musí uhradiť za vrátanie neprebratej zásielky. Potvrdením obchodným podmienok, s týmto kupujúci vyjadruje svoj súhlas. 

 

III. CENY TOVARU  a  PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.miminodomino.sk  sú ceny  pri  všetkých produktoch uvedené  bez DPH, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH. Je to cena konečná, ktorou sa kupujúci riadi pri svojom nákupe. V cene tovaru nie sú zahrnuté iné služby, balné, prepravné ani žiadne ďalšie náklady. Preto spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady na poštovné a dobierku v stanovenej výške.

Pri realizácii objednávky platia ceny, ktoré sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Cena sa zobrazuje aj neregistrovaným kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predajnej ceny, v prípade ak dôjde k zmenám cien od dodávateľov tovaru, výrobcov alebo v prípade zmeny právnych predpisov. To sa netýka objednávok, ktoré sú už potvrdené a akceptované predajcom.

Ceny  znížené, resp. akciové  sú zreteľne označené  a platné sú do vypredania zásob, prípadne dovtedy, dokedy sú takto zreteľne označené ako zvýhodnené, prípadne akciové.

Úhradu môže kupujúci predávajúcemu zrealizovať nasledujúcimi spôsobmi:

-          v hotovosti na dobierku, a to na mieste, ktoré určil kupujúci vo svojej objednávke;

-       bezhotovostným  prevodom  na  bankový účet  predávajúceho,  IBAN: SK26 1100 000 000 294 9005 288 –  TATRA BANKA a. s., Hodžovo  námestie 3,  811 06  Bratislava, Slovenská republika.

Pri úhrade bezhotovostným  prevodom  na  bankový účet  predávajúceho  je  kúpna  cena  splatná do  3 pracovných dní  od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pri úhrade  na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Kupujúci  obdrží spolu s objednaným tovarom aj  faktúru, ktorá slúži  ako doklad o kúpe. Vo  vlastnom záujme  je kupujúci povinný si  tento doklad uchovať pre prípadnú reklamáciu.

IV. DOPRAVA TOVARU  a  DODACIE PODMIENKY

Objednaný  tovar  bude kupujúcemu  dodaný s  využitím služieb  tretích subjektov  a  to spôsobom, ktorý si  zvolí v  objednávke. V prípade, že spôsob  doručenia, ktorý kupujúci v  objednávke označí, nebude vyhovujúci  pre daný druh tovaru z  hľadiska hmotnosti, rozmerov (týka sa to hlavne tovaru väčších rozmerov ako napr. postieľky), prípadne z  iných objektívnych  dôvodov, bude kontaktovaný  predávajúcim telefonicky  alebo e-mailom  za účelom spresnenia  spôsobu  doručenia. Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého, po prípade ťažkého tovaru sa preto predávajúci zaväzuje oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

Vyexpedovaný tovar bude kupujúcemu doručený do 3 pracovných dní, odo dňa odoslania predávajúcim, resp. jeho odovzdania zmluvnému prepravcovi.

Miestom  naplnenia kúpnej  zmluvy sa  rozumie  miesto, ktoré kupujúci  uvedie v  objednávke  ako  miesto dodania. Dodanie  tovaru je  uskutočnené  jeho odovzdaním kupujúcemu, resp.  jeho  odovzdaním  prepravcovi  na  prepravu ku  kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar nadobúda kupujúci dodaním tovaru za podmienky, že kúpna cena uvedená v objednávke bola v plnej výške uhradená.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu  v čo najkratšej dobe  po  prijatí objednávky. Ak je tovar, ktorý  si  kupujúci vyberie dostupný na sklade, bude mu vyexpedovaný do 5 pracovných dní. Ak si  kupujúci ako spôsob platby zvolí bankový prevod, tovar  mu  bude vyexpedovaný do 5 pracovných dní odo dňa prijatia jeho platby na bankový účet predávajúceho. Tovar, ktorý nie je na sklade  a je  nutné ho objednať, bude vyexpedovaný maximálne do 21 pracovných dní. V takomto prípade je predávajúci povinný po prijatí objednávky, kupujúceho kontaktovať emailom alebo telefonicky a informovať  ho o predpokladanom termíne dodania, celkovej sume, prípadne ďalších podstatných náležitostiach.

V  prípade  tovaru, ktorý  je  doručovaný  zmluvným  prepravcom,  dáva  kupujúci  predávajúcemu  právo, poskytnúť zmluvnému  prepravcovi osobné  údaje  potrebné  na doručenie tovaru, t.j. meno, adresu a telefónne číslo.

Tovar je možné doručiť na území celej Slovenskej republiky. Dodanie  tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje len na základe vzájomnej dohody a vzájomného písomného odsúhlasenia  si  ceny za poštovné príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. V takomto prípade sa predávajúci najskôr s kupujúcim skontaktuje e-mailom alebo telefonicky.

Kupujúci, ktorý  neprevezme  objednaný  tovar, bude  kontaktovaný  zo  strany  predávajúceho  e-mailom  alebo  telefonicky  so  žiadosťou  o  ďalšom  postupe  s jeho objednávkou. Na túto výzvu je kupujúci povinný odpovedať  do 7 dní  odo dňa oznámenia. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci má právo doúčtovať  k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Ak kupujúci takúto objednávku zruší a nebude požadovať jej  opätovné zaslanie, predávajúci má právo žiadať  náhradu spôsobenej  škody. Pokiaľ  kupujúci  na  výzvu v určenom  termíne neodpovie, objednávka  bude  zo strany kupujúceho stornovaná.

Tovar  je primerane  zabalený  a  zabezpečený.  Pri preberaní tovaru  je kupujúci  povinný skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, a to najneskôr do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré je zavinené prepravcom.

Súčasťou dodania tovaru nie je jeho inštalácia, v prípade tovaru ktorý je v demontovanom stave.

Aktuálne sadzby poštovného a spôsob doručenia tovaru v rámci SR:

Kuriér (doručenie na adresu zákazníka)
zásielka do 5 kg 7.20 €
zásielka od 5,01 kg do 15 kg   8.10 €
zásielka od 15,01 kg do 30 kg 11.70€

 

Slovenská pošta
doporučená listová zásielka do 500g/1.trieda 1,90€
doporučená listová zásielka do 1 kg/1.trieda 2,80 €
doporučená listová zásielka od 1,01 kg do 2 kg/1.trieda 3,70 €
Balík na poštu/2. trieda do 5 kg 3,90 €
Balík na poštu/2. trieda od 5,01 kg do 10 kg 4,90 €

 

Platba za dobierku 

 

+ 1,- €

 

V. ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY

Podľa novely zákona  o  ochrane  spotrebiteľa pri  podomovom  a  zásielkovom  predaji č.118/2006 Zb.  má  kupujúci  právo  odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V takomto prípade je zároveň nevyhnutné, aby bol predávajúcemu v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy.

Ak sa kupujúci rozhodne v takto zákonom stanovenej lehote od zmluvy odstúpiť, kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu  nákupu  a čísla účtu či presnej adresy za účelom finančného vyrovnania. Zakúpený tovar je kupujúci povinný vrátiť kompletný, s  pôvodným nepoškodeným  obalom, s etiketou, vrátane  príslušenstva, záručného listu, návodu  a nevykazujúci známky použitia, nepoškodený, teda plne  zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám. To všetko spolu  s originálom dokladu o  kúpe späť na  adresu predávajúceho, nie však formou dobierky. Predávajúci sa zaväzuje  vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú  za príslušný tovar  v lehote  14 kalendárnych dní  odo dňa odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe  za tovar, pokiaľ  kupujúci nepožiada  inak. V prípade, ak  je  vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu kúpnu  cenu  zníženú  o  hodnotu poškodenia,  či opotrebenia  predmetného  tovaru a  to vo výške min. 1%  z  celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

V prípade, že vyššie uvedené podmienky nebudú kupujúcim splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

VI. ZÁRUKY  a  REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok  sa  riadi  záručnými  podmienkami konkrétneho  tovaru  a ustanoveniami Občianskeho  zákonníka, Obchodného zákonníka  a  Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

Záručná  doba na  všetok  tovar  ponúkaný  prostredníctvom internetového obchodu www.miminodomino.sk je rovnaká, ako záručná doba poskytovaná výrobcom daného tovaru,  pričom dĺžka  záručnej  doby  je  zo  zákona  24 mesiacov,  pokiaľ pri danom  tovare nie  je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade  mechanického  poškodenia  tovaru, ktoré nebolo zjavné  pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po jeho odhalení, resp. po prvom použití výrobku.

Záruka a teda následná reklamácia sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho častí, ktoré bolo spôsobené používaním.

V prípade  uplatnenia  reklamácie  zo  strany kupujúceho,  ten kontaktuje  predávajúceho  e-mailom  alebo  telefonicky a  dohodne  sa  na  ďalšom postupe  uplatnenia reklamácie. Reklamovaný  tovar  je kupujúci  povinný  doručiť  na  reklamáciu  vrátane príslušenstva, mechanicky  nepoškodený,  čistý, primerane zabalený, tak aby sa nepoškodil  počas prepravy. Spolu  s reklamovaným  tovarom  doručí kupujúci aj  kópiu dokladu o kúpe tovaru,  záručný list,  podrobný popis závady a  kontaktné údaje kupujúceho: spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Záručné opravy sú bezplatné.

Miestom doručenia  reklamovaného tovaru  zo  strany  kupujúceho  je adresa predávajúceho, a to: DOPO stav SK s.r.o. , SNP 2509/22, 066 01  Humenné.

V deň, keď predávajúci príjme takto reklamovaný tovar, potvrdí kupujúcemu prijatie jeho reklamácie vo forme e-mailu alebo v písomnej forme.

Po prijatí rozhodnutia  o  výsledku reklamácie,  je  predávajúci povinný bezodkladne  informovať o  tejto  skutočnosti kupujúceho a zároveň mu doručiť doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bola reklamácie uplatnená.

Náklady  na  prepravu  reklamovaného  tovaru smerom  od  kupujúceho  k   predávajúcemu  hradí  kupujúci. Poštovné  a  iné poplatky  predávajúci  nevracia. Spiatočnú  prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Použitím  internetovej  stránky  www.miminodomino.sk  a  vyplnením  či už registrácie  alebo  objednávky, prejavuje kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

VOP  platia  v  znení  uvedenom  na  internetovej  stránke predávajúceho  v deň  odoslania elektronickej  objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  zákona č. 250/2007 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona  č. 108/2000 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa  pri  podomovom predaji a zásielkovom predaji  v  znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci  a kupujúci sa  dohodli, že  plne  uznávajú  elektronickú  formu komunikácie, najmä  prostredníctvom  elektronickej  pošty a  internetovej  siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.miminodomino.sk.

 

ĎAKUJEME, že ste venovali čas prečítaniu našich obchodných podmienok.

Prajeme príjemný nákup!